Suhdanteiden yleiskuva jatkuu melko vaisuna

04.05.2016

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen varovaiset, eikä merkittävää käännettä parempaan ennusteta. Teollisuuden ja palvelujen heikon suhdannetilanteen arvioidaan kohenevan vain hyvin loivasti. Rakentamisessa on selvästi yleisemmin odotuksia suhdanteiden vahvistumisesta.

EK kysyi yrityksiltä huhtikuussa, miten ne arvioivat suhdannekehitystään kesän ja syksyn 2016 aikana.

Suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritysten tämänhetkinen tilanne on keskimääräistä heikompi. Tuotannon ennustetaan olevan vain vaivoin kasvussa seuraavan puolen vuoden aikana. Tilauskanta on pienestä parantumisesta huolimatta alle tavanomaisen. Henkilöstön määrän arvioidaan supistuvan edelleen loivasti. Kannattavuuden odotetaan kuitenkin kohenevan aavistuksen.

Myös palveluyritysten suhdannetilanne on yleisesti alle normaalin. Myynnin kasvu jatkuu vain hitaana. Henkilöstön määrään ei ennusteta suuria muutoksia, ja kannattavuus pysyisi nykytasollaan.

Rakentamisen suhdanteet ovat kohentuneet alkuvuoden aikana jonkin verran, ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräiseksi. Samoin odotukset lähiajoista ovat muita toimialoja valoisammat: suhdanteiden ennustetaan jonkin verran vankistuvan kesän ja syksyn aikana.

Teollisuuden ja palvelujen näkymät edelleen varovaiset

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli huhtikuussa lähes ennallaan lukemassa +4 (tammikuussa +3). Huhtikuussa 13 prosenttia teollisuusyrityksistä ennusti suhdanteidensa paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Heikennystä odotti yhdeksän prosenttia vastaajista.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku kohosi huhtikuussa lukemaan +28 (tammikuussa +4). Paranevia suhdanteita odotti 31 % ja heikkenevää kehitystä 3 % vastaajayrityksistä.

Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät vahvistuivat hieman, ja uusin saldoluku on +4 (tammikuussa -3). Huhtikuun tiedustelussa 17 prosenttia palveluyrityksistä ennusti suhdannenousua ja 13 % heikkenevää kehitystä seuraavan puolen vuoden ajalle.

Odotuksissa hidasta kasvua lähikuukausille

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä on kasvanut alkuvuonna vähän. Myös lähikuukausien aikana ennustetaan pientä kasvua uusiin tilauksiin. Rakentamisessa uusien tilausten määrä pysyi lähes ennallaan, mutta lähikuukausina sen arvioidaan kasvavan. Teollisuuden tilauskanta on pienestä parannuksesta huolimatta alle normaalin. Sen sijaan rakentamisessa tilauskanta on kohonnut normaalitasolle.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat lähellä tavanomaista tasoa. Rakennusyrityksillä olevien myymättömien asuntojen määrä on laskenut normaalitasolle.

Teollisuudessa tuotannon määrä pysyi likimain ennallaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Huhti–kesäkuussa tuotannon arvioidaan kasvavan vähän, ja kasvuvauhti jäisi hitaaksi myös loppukesällä ja alkusyksyllä.

Rakentamisessa tuotanto on kasvanut alkuvuonna jonkin verran. Kasvun arvioidaan olevan kohtalaisen ripeää myös lähikuukausina.

Palvelualoilla myynnin volyymi on kasvanut alkuvuoden aikana hitaasti. Lähikuukausille odotetaan samoin vain loivaa kasvua, kun taas loppukesälle ja alkusyksylle on odotuksia hieman voimakkaammasta kasvusta.

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste heikkeni uudelleen, ja kapasiteettia on tällä hetkellä runsaasti vajaakäytössä. Huhtikuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä vain 56 prosentilla vastaajista (tammikuussa 68 %).

Teollisuuden henkilöstö vähenee edelleen hieman

Työvoiman määrä on ollut teollisuudessa yhä laskussa, ja vähenemisen odotetaan jatkuvan lähikuukaudet. Rakentamisessa henkilöstömäärä on kasvanut alkuvuonna. Myös lähikuukausille ennustetaan pientä nousua, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla. Palvelualojen henkilöstö väheni aavistuksen alkuvuonna, mutta lähikuukausina sen ei ennusteta muuttuvan.

Teollisuudessa myyntihintojen odotetaan pysyvän likimain ennallaan. Palveluissa hinnat laskisivat edelleen vähän, kun taas rakentamisessa ne olisivat pienessä nousussa. Kustannusten odotetaan laskevan teollisuudessa lievästi. Rakentamisessa ja palveluissa kustannukset kohoaisivat vähän.

Teollisuusyritykset arvioivat kannattavuuden vahvistuvan hieman, mutta odotuksissa on suurta hajontaa yritysten välillä. Rakentamisessa ja palveluissa kannattavuus ei muuttuisi.

Kysyntä yleisesti vaatimatonta

Kysynnän kuvataan olevan yhä heikkoa, ja vaisu kysyntä on selvästi merkittävin toiminnan este. Kysyntää kuvasi vaimeaksi 27 % teollisuusyrityksistä, 46 % rakennusalasta ja 40 % palvelualojen vastaajista. Rekrytointivaikeudet ovat yleisimpiä rakentamisessa (29 %) ja palvelualoilla (12 %), teollisuudessa niitä esiintyi vähemmän (5 %). Rahoitusvaikeudet olivat varsin lieviä, ja ne koettiin ongelmaksi vain 3–5 prosentissa päätoimialojen yrityksistä.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa 2016 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 368 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 340 000 henkilöä.

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa kausitasoitus?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)