EK:n Yrittäjäpaneeli: Pk-sektorille odotettavissa jopa 21 000 työntekijän lisäys

Yrittäjien aikomukset ennustavat työllisyyteen huomattavaa parannusta vuonna 2018. Sipilän hallitus saa pk-sektorilta hivenen kohentuneen arvosanan, ilmenee EK:n tekemästä Yrittäjäpaneelin kyselytutkimuksesta.

  • Yrittäjistä 28 prosenttia arvioi yritystensä työntekijämäärän lisääntyvän ja 11 prosenttia ennakoi sen vähentyvän vuoden 2018 aikana (saldoluku +17). Yksittäisten yritysten henkilöstömäärissä tapahtuvat muutokset olivat keskimäärin alle 2 työntekijää.
  • Mikäli aikomukset toteutuisivat täysimääräisesti, tarkoittaisi se jopa 21 000 työntekijän positiivista nettomuutosta työllisyyteen vuonna 2018.
  • Sipilän hallitus saa yrittäjiltä kokonaisarvosanan 2,8 (asteikko 1 erittäin heikko–5 erittäin hyvä), missä on 0,4 pisteen nousu vuoden takaiseen nähden. Yrittäjät suhtautuvat kuitenkin varsin kriittisesti Sipilän hallituksen kykyyn tehdä yritysten työllistämiskykyä tukevia päätöksiä: 46 prosenttia yrittäjistä kuvailee luottamustaan heikoksi tai erittäin heikoksi (osuus 64 prosenttia 2016).

EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen kommentoi tuloksia:

– Vaikka työllisyysvaikutuksia kuvaavat tulokset perustuvatkin vasta rekrytointiaikomuksiin, kertovat ne selkeää viestiään talouden käänteestä. Työllistämiseen uskotaan nyt kautta linjan koko yrityskentässä, niin kotimarkkinoilla kuin vientialoilla.

– Tuloksissa huomio kiinnittyy ns. säilyttäjäyrittäjien aliedustukseen uusien työpaikkojen luojina. EK:n kehittämän Yrittäjäsapluunan mukaan näitä usein pitkän linjan perheyrittäjiä on peräti neljännes kaikista yrittäjistä, mutta tuoreiden tulosten valossa heidän osuutensa uusista työpaikoista jäisi vain kahdeksaan prosenttiin.

EK:n pk-johtaja Jouni Hakala peräänkuuluttaa päättäjiltä toimenpiteitä, joilla kannustettaisiin yritysten sukupolvenvaihdoksia, omistajanvaihdoksia ja edistettäisiin perheyrityksiin sisältyvän työllistämispotentiaalin toteutumista:

– Merkittävä määrä ns. säilyttäjistä on iäkkäämpiä yrittäjiä, joiden ensisijaisimpia tavoitteita on saada yritys siirrettyä onnistuneesti uudelle yrittäjälle. Omistajavaihdoksen edessä on Suomessa peräti 16 000 yritystä.

– EK:n omistajuusohjelma esittääkin perintöverotukseen ja verotuksen tiekarttaan liittyviä toimia, jotka palvelisivat kahta tavoitetta: turvata hyvin toimivien yritysten jatkuvuus ja saada ne siirtymään uudelle yrittäjälle, jonka johdolla yrityksen laajentuminen ja lisärekrytoinnit voisivat ajankohtaistua.

EK:n Yrittäjäpaneelille kohdistettuun kyselyyn vastasi loka-marraskuussa 2017 yhteensä 318 työnantajayrittäjää, joiden yhteenlaskettu työntekijämäärä oli lähes 8 000 henkilöä. Aineiston analysoimisessa käytettiin yrityskoon, päätoimialan ja yrittäjäryhmien mukaan laskettuja korotettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayrittäjien kokonaispopulaatioon.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa.