EK:n yrityskysely: Viranomaisprosessit nopeutuneet – silti 2,7 miljardin investoinnit kesken lupakäsittelyssä

Yritysten viranomaishakemusten käsittely on nopeutunut verrattuna kahden vuoden takaiseen selvitykseen. Erityisesti pk-yritysten yleisarvio on silti edelleen kriittinen. 

EK selvitti loppuvuonna 2018 toteutetussa lupajärjestelmäkyselyssä yritysten kokemuksia viranomaisasioinnista, joka liittyy kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin sekä luvitukseen (rakentamis-, ympäristö-, jäte-, vesitalous-, kemikaali- ja kaivos- ym. luvat ja ilmoitukset).

  • Viranomaislupien pitkät käsittelyajat hidastavat yritysten investointien etenemistä. Suuntaa-antavan arvion mukaan investointeja on pysähdyksissä noin 2,7 miljardin euron arvosta, koska viranomaiskäsittely on kesken. Toteutuessaan investoinnit loisivat laskennallisen arvion mukaan noin 9 000 työpaikkaa.
  • Lupajonot ovat lyhentyneet, sillä loppuvuonna 2016 vastaavat luvut olivat 2,9 miljardia euroa ja 14 000 työpaikkaa. Viranomaisten voi arvioida tehostaneen prosesseja, sillä investointiaktiivisuus on noussut merkittävästi kahden vuoden aikana.
  • Positiiviseen kehitykseen viittaavat myös eräät viranomaistilastot: SYKE:n mukaan ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaika on lyhentynyt 15,5 kuukauteen (19,0 kk vuonna 2016 ja17,2 kk vuonna 2015). Aluehallintovirastojen tilastojen mukaan investointihankkeiden lupakäsittelyn alueelliset erot antavat aihetta huoleen: ero nopeimman ja hitaimman AVI:n kesken on yli puoli vuotta (mediaani).
  • EK:n kyselyn mukaan ympäristövaikutusten arviointi oli lupajärjestelmän myönteisimmin kehittynyt osa-alue. Heikointa kehitys on ollut lupiin liittyvissä selvityksissä. Kriittisimmät arviot sai edellisen kyselyn tapaan muutoksenhaku ja valitusmenettelyt.

EK:n johtava asiantuntija Satu Räsänen on tyytyväinen siihen, että ympäristöluvitusta on saatu hieman nopeutumaan.

”Toki järjestelmä on yhä raskas eritoten pk-yritysten kannalta. Tilannetta parantaisi parhaiten koko lupajärjestelmän sähköistäminen yhden luukun periaatteen mukaisesti. ”

”On positiivista, että ympäristölupien käsittely ja valvonta on päätetty keskittää yhteen valtakunnalliseen virastoon (Luova). Kun se aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, yhdenmukaistuvat lupapäätösten ohella myös käsittelyajat. ”

Lupajärjestelmän sujuvoittaminen on olennainen keino vauhdittaa myös Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista, arvioi EK:n johtava asiantuntija Kati Ruohomäki.

”Jotta saamme puhtaan teknologian ratkaisuja käyttöön, on niitä koskevat investoinnit saatava nykyistä sujuvammin käsiteltyä. Tällä hetkellä liian moni päästöjä vähentävä hanke vaarantuu tai ainakin viivästyy raskaan byrokratian tähden. ”

EK:n lupajärjestelmäkyselyn perusjoukon muodostivat 385 yritystä, jotka tutkimushetkellä työllistivät vähintään 10 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu työntekijämäärä oli noin 30 000 (mediaanikoko 32 henkilöä). Lupajärjestelmän toimivuutta ja kehittämiskohteita koskevissa analyyseissä on mukana vastaukset vain niiltä yritysjohtajilta, joilla on omakohtaista kokemusta lupajärjestelmistä (N=125). Analyyseissä on käytetty yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja korotettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä yli 10 henkilön yrityksiin Suomessa. Vastaukset kerättiin loka-marraskuussa 2018.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa.