EK:s Konjunkturbarometer: Svaga konjunkturer ännu i början av år 2014

05.02.2014

Försiktiga förväntningar på ökad produktion – personalstyrkan minskar fortfarande

Konjunkturerna fortsatte vara svaga i de finländska företagen i slutet av år 2013. Man väntar sig inte heller någon markant förbättring i det allmänna konjunkturläget i början av året. För närvarande är läget under genomsnittet i alla branscher. Orderstocken är i många företag liten och det finns rikligt med fri kapacitet.

Det är dock en positiv signal att industriföretagen väntar en svag produktionstillväxt under de närmaste månaderna och under slutet av vårens lopp förutspår man att tillväxten blir en aning snabbare. I tjänstesektorn tror man också att försäljningen kommer att öka en aning. I alla huvudbranscher är däremot bedömningarna om personalstyrkan fortfarande försiktiga.

Spridningen i konjunkturläget mellan de olika företagen har dock blivit större jämfört med föregående enkät.

De allmänna konjunkturutsikterna är alltjämt svaga

Saldotalet som mäter industrins allmänna konjunkturutsikter för de närmaste månaderna var i januari -7 poäng (-8 i oktober). I januari väntade sig 15 procent av industriföretagen bättre tider under årets början medan 23 % spådde att tiderna blir sämre.

Saldotalet för konjunkturutsikterna för byggbranschen var i januari -16 (-25 i oktober). Av dem som besvarade enkäten trodde endast åtta procent på bättre tiden medan 24 % förutspådde sämre tider.

Saldotalet för konjunkturutsikterna i tjänsteföretagen steg i januari till -2 (-14 i oktober).
I den färskaste enkäten bedömde 13 % av dem som besvarade enkäten att utsikterna ljusnar under början av året medan 15 % trodde på ännu sämre tider.

Nedgången i antalet nya order avstannade i slutet av fjolåret. Utvecklingen för orderingången i byggindustrin var fortfarande svag och antalet order minskade jämfört med föregående kvartal. Orderstocken i såväl industrin som i byggbranschen ligger klart under normal nivå. Lagren av färdiga varor har i industrin var oförändrade, på en något högre nivå än normalt. Byggnadsföretagens antal osålda bostäder ökade däremot jämfört med tidigare.

Produktionen väntas öka endast en aning de närmaste månaderna

I industrin ökade produktionen en aning i oktober-december och ökningen motsvarade den som man väntat sig för tre månader sedan. Under det första kvartalet tror man på en mycket svag ökning, då man däremot för slutet av våren tror på en något snabbare ökning. Produktionsmängderna i byggbranschen minskade i slutet av året. Man tror att produktionen de närmaste månaderna kommer att vara nästan oförändrad. Försäljningen i tjänstesektorn ökade inte i slutet av året. För de närmste månaderna förutspår man en mycket långsam ökning, men bedömningarna för det andra kvartalet är något ljusare – tillväxten väntas bli snabbare under slutet av våren.

Graden av kapacitetsutnyttjande i industriföretagen har stigit en aning men är alltjämt anmärkningsvärt låg. Enligt den nyaste enkäten utnyttjar endast 53 % av dem som besvarade enkäten kapaciteten fullt ut (48 % i oktober).

Personalstyrkan fortsätter minska

Utvecklingen av personalstyrkan i de finländska företagen fortsatte vara svag i slutet av fjolåret. Personalstyrkan minskade i de företag i byggbranschen och tjänstesektorn vilka besvarade enkäten. I industrin var utvecklingen en aning bättre än väntat och personalstyrkan var så gott som oförändrad.

Utsikterna för de närmaste månaderna är fortfarande försiktiga. I tjänstesektorn skulle personalstyrkan hålla sig på samma nivå som i slutet av fjolåret, men däremot minska i byggbranschen. I industrin skulle personalstyrkans svänga mot en liten ökning.

I industrin ändrades försäljningspriserna inte just alls jämfört med det sista kvartalet 2013 och också i tjänstesektorn var ändringarna i priserna små. I byggbranschen började försäljningspriserna däremot sjunka. I industrin höll sig kostnaderna på nästan samma nivå som föregående kvartal och i byggbranschen avstannade kostnadsstegringen. Kostnadsnivån i tjänstesektorn fortsatte stiga måttligt.

Industriföretagen förutspår att den stabila prisutvecklingen fortsätter. I byggbranschen skulle priserna fortsättningsvis sjunka en aning. I tjänstesektorn skulle priserna stiga en aning under det första kvartalet. Kostnaderna väntas vara stabila i industrin medan de i byggbranschen och tjänstesektorn skulle stiga en aning.

I industrin var lönsamheten stabil i oktober-december, medan den i byggbranschen och tjänstesektorn sjönk en aning. Industrin väntar att lönsamheten ökar något i början av året. I tjänstesektorn tror man att lönsamheten håller sig på samma nivå som för närvarande, i byggbranschen tror man att den minskar.

Svag efterfrågan uppges ännu som det allmännaste hindret för en produktionstillväxt. I industrin uppgav 47 % av de företag som besvarade enkäten att efterfrågan är svag, och i tjänstesektorn 37 %. I byggbranschen uppgav hela 69 % att efterfrågan var svag. Rekryteringssvårigheterna är till stor del rätt obetydliga, tio procent av företagen i tjänstesektorn har rekryteringssvårigheter. I byggbranschen är motsvarande tal sex och endast två procent av industriföretagen uppgav att de hade rekryteringssvårigheter.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Den enkät som sammanställdes i januari 2014 besvarades av 1 171 företag som sysselsatte cirka 270 000 personer.

Tilläggsuppgifter: Penna Urrila, tfn 09 420 226 06 eller 040 570 7860