Tietosuojalainsäädännön uudistuksen valmistelu edelleen kesken

10.06.2014

EU:n tietosuojalainsäädännön uudistuksen valmistelu Brysselissä on edelleen kesken. Tällä hetkellä ei tiedetä, milloin uusi lainsäädäntö mahdollisesti tulisi voimaan. Tiedossa ei myöskään ole, millaisia muutoksia lainsäädäntöön uudistuksen myötä lopulta tulisi.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa yleiseksi tietosuoja-asetukseksi tammikuussa 2012. Ehdotuksen tavoitteena on uudistaa EU:n henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä ja määrittää yhtenäisesti koko EU-alueella, mitä henkilötietoja esimerkiksi yritykset ja kunnat voisivat käsitellä ja millaisia velvoitteita käsittelyyn liittyisi.

Neuvottelut lainsäädännön uudistuksesta ovat edenneet hitaasti.

EU-maista koostuva neuvosto ei ole löytänyt lainsäädännön uudistuksesta yhteistä näkemystä. Kesäkuun alussa EU-maat saavuttivat edistystä luvusta, joka koskee henkilötietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle.

Samalla neuvosto kuitenkin totesi, että tämänkin luvun sisältämään sääntelyyn voidaan palata, kun neuvottelut ehdotuksesta muutoin etenevät. Lisäksi neuvosto totesi, että lukua koskevia neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa ei tässä vaiheessa aloiteta.
Parlamentin täysistunto äänesti maaliskuussa 2014 kannastaan lainsäädännön uudistukseen.

EU-lainsäädännön valmisteluprosessissa neuvoston ja parlamentin on käsiteltävä komission ehdotus ensin tahoillaan. Sen jälkeen alkavat neuvottelut neuvoston ja parlamentin välillä. Näissä neuvotteluissa neuvoston ja parlamentin on saavutettava yhteinen näkemys lainsäädännön uudistuksesta, ja vasta tämän jälkeen lainsäädäntöön tulevat muutokset ja muutosten voimaantulon ajankohta ovat tiedossa.

Vertailun vuoksi todettakoon, että tällä hetkellä voimassa olevasta EU-direktiivistä, joka komission ehdottaman uuden asetuksen olisi tarkoitus korvata, neuvoteltiin Brysselissä aikanaan noin viisi vuotta.

Laaja uudistus koskisi kaikenkokoisia yrityksiä

EU:n tietosuojalainsäädännön uudistus on erittäin laaja hanke, jonka vaikutukset koskisivat kaiken kokoisia yrityksiä, julkista sektoria, järjestöjä ja kansalaisia. EK katsoo, että komission ehdotuksen käsittely Brysselissä edellyttää huolellista työtä eikä huonoja uudistuksia lainsäädäntöön pidä hyväksyä.

EK:n näkemyksen mukaan komission ehdotus ja parlamentin täysistunnon äänestämä kanta ovat monilta osin erittäin ongelmallisia eikä lainsäädännön uudistusta pidä toteuttaa niiden mukaisesti.

Jos lainsäädännön uudistus toteutettaisiin komission ehdottamassa tai parlamentin täysistunnon äänestämässä muodossa, henkilötietojen suojasta säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita lisättäisiin. Vaarana on, että muutokset vaikeuttaisivat järkevää ja tehokasta tietojen käsittelyä ja aiheuttaisivat turhia kustannuksia.

EK katsoo, että EU:n tietosuojalainsäädännön on taattava hyvä tasapaino henkilötietojen suojan ja tietojen käsittelemisestä saatavien hyötyjen välillä. Lainsäädännön on myös oltava laadukasta ja käytännössä joustavasti sovellettavissa erilaisissa tietojen käsittelyn tilanteissa. Lainsäädännöllä ei pidä luoda yrityksille ja muille henkilötietoja käsitteleville tahoille tarpeetonta hallinnollista taakkaa tai tarpeettomia kustannuksia.

EK seuraa neuvotteluja ja viestii päättäjille parlamentissa ja neuvostossa suomalaisen elinkeinoelämän näkemyksiä.

Lue lisää:
Ehdotus tietosuoja-asetukseksi (KOM(2012) 11)
Euroopan parlamentin täysistunnon hyväksymä kanta
EU:n tietosuojadirektiivi (95/46/EY)

Kuva: 123rf.com / Igor Stevanovic