Team Finlandin strategiaa toteutettava yritysten kanssa

14.06.2013

Team Finlandilla haetaan vauhtia suomalaisyritysten kansainvälistymiseen. Yritykset tulee saada strategian toimeenpanon keskiöön.

Menestyminen globaalitaloudessa edellyttää Suomelta määrätietoisia valintoja, toimintaympäristön muutosten proaktiivista ennakointia sekä uusien avautuvien liiketoimintamahdollisuuksien systemaattista hyödyntämistä. On hyvä, että Team Finland -strategiassa vahvistetaan toiminnan painopisteet ja tavoitteet sekä ohjataan resurssien kohdentamista Suomen taloudellisten ulkosuhteiden, yritysten kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien sekä yhtenäisen maakuvan edistämiseksi vuodelle 2014.

Kansainvälistyminen on investointi tulevaisuuteen

Toiminnan julkisen rahoituksen ei odoteta kasvavan, vaan tavoitteena on olemassa olevien resurssien uudelleen suuntaaminen ja tehokkaampi käyttö. EK:n näkemyksen panostaminen yritysten kansainvälistymiseen on investointi Suomen kilpailukykyyn ja menestymiseen, ei vain menoerä.

Strategiassa on tehty selkeitä teema- ja painopistevalintoja. Nimettyjen alojen rinnalla ei kuitenkaan tule unohtaa Suomen nykyisiä viennin menestysaloja kuten kemian-, metsä- ja kaivannaisteollisuutta tai logistiikkaosaamista. EK pitääkin tärkeänä valmiiden tietopakettien kokoamista Suomen talouden rakenteesta, sen kehityksestä ja näkymistä sekä Suomen ja suomalaisten yritysten vahvuusalueista laajasti kaikkien yhteiskunnan toimijoiden käyttöön.

Maantieteellisenä painopisteenä ovat EU:n sisämarkkinoiden rinnalla suuret kasvumarkkinat kuten Venäjä, Kiina, Yhdysvallat, Intia, Brasilia, ASEAN. Tämä ei saisi johtaa siihen, että laiminlyödään kooltaan pienempiä mutta suomalaisten yritysten vahvuuksien kannalta hyvinkin merkittäviä kasvumarkkinoita lähialueilla. EK arvostaa panostusta kehitysmaaliiketoiminnan vahvistamiseen kehitysyhteistyön ja yritystoiminnan synergiaa kehittämällä.

Markkinoiden avoimuutta vahvistettava

Strategian painotus kaupan ja investointien esteiden ennakointiin ja niihin vaikuttamiseen on tervetullut. Toimintaa tulee jatkaa ja tehostaa sekä puuttua aktiivisesti yritysten esille tuomiin ongelmiin. Strategia painottaa aktiivista puuttumista suomalaisten yritysten kohtaamaan ilmiöön, jossa vientimaa päätyy suosimaan yhä räikeämmin omaa kotimaista tuotantoaan.

EU:n meneillään olevat vapaakauppaneuvottelut ovat tärkein keino ajaa käytännön helpotusta yritysten ulkomaankauppaan. Neuvotteluja on pystyttävä käymään laaja-alaisesti. Näin luodaan tasapuoliset kilpailumahdollisuudet ja edellytykset yritysten toiminnalle – kansainväliselle kaupalle, investoinneille ja teknologian kehittämiselle.

ELY-keskukset avainasemassa

Vuonna 2014 panostetaan siihen, että kotimaan Team Finland -toimijoiden roolit määritellään ja toimintamalli selkeytetään. Tämä on tärkeää, sillä yritykset kokevat Team Finland -verkoston sirpaleisuuden hankalana.

Strategiassa korostetaan aiheellisesti tarvetta arvioida ELY-keskusten resursseja ja osaamista sen varmistamiseksi, että ne aidosti selviävät koordinointihaasteesta.

Työnjakoa julkisten ja yksityisten kansainvälistymispalveluiden välillä selkiytetään. Julkisrahoitteiset palvelut pyritään keskittämään pk-yritysten kansainvälistymisen alkuvaiheeseen, verkottumiseen kohdemarkkinoilla, suomalaista yritystoimintaa tukevan tiedon keräämiseen sekä sen avoimeen jakamiseen Team Finland -verkostossa.

On kuitenkin  ristiriitaista, että strategia ei tue julkisrahoitteisten maksuttomien, yleishyödyllisten palveluiden lisäämistä, eikä puutu julkisen rahoituksen jatkuvaan ja kasvavaankin ohjautumiseen yksityisen sektorin kanssa kilpailevaan julkisrahoitteiseen konsulttitoimintaan.

Team Finland -konsepti ei vielä avaudu laajalle yrityskentälle. Tarvitaan jatkuvaa, aktiivista ja yrityslähtöistä viestintää siitä, mikä Team Finland on ja mitä siltä voi odottaa. Yhtä tärkeää on aktivoida yritykset mukaan ideoimaan ja kehittämään Team Finlandia sekä osallistamaan heitä esimerkiksi pilottihankkeiden kautta.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Team Finland -strategiasta 13.6. Strategia ohjaa Team Finland -verkoston valtionhallinnon organisaatioiden toimintaa vuonna 2014.

Team Finlandin verkkosivuilla pääset tutustumaan vuoden 2014 strategiaan tai yleisesti sen toimintamalliin.