Koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä

01.06.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö | 26.5.2020 | VN/10579/2020

Linkki lausuntopalveluun

Luonnos hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä

Kysymyksiä esityksen tavoitteista ja vaikutuksista

Voidaanko ehdotetulla altistuneiden tunnistusjärjestelmällä mielestänne tehostaa koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua?

Kyllä pääosin

Onko esityksessä asianmukaisesti otettu huomioon henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat?

Kyllä pääosin

Onko esityksestä aiheutuvat taloudelliset vaikutukset arvioitu asianmukaisesti?

Ei kantaa

Onko esityksestä aiheutuvat muut vaikutukset arvioitu asianmukaisesti?

Kyllä pääosin

Mahdolliset yksilöidyt pykälämuutosehdotukset

Ehdotuksenne 43 a §:n muutoksiksi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät)

Sovellukseen tulisi viitata ”varoitusjärjestelmänä”. Sovelluksessa ei ole kysymys yksittäisten ihmisten tunnistamisestä tai jäljittämisestä, vaan varoittamisesta. Lisäksi järjestelmää kuvailee paremmin ”kontakti” kuin altistuminen.

Ehdotuksenne 43 b §:n muutoksiksi (Kansaneläkelaitoksen tehtävät)

Ehdotuksenne 43 c §:n muutoksiksi (Altistuneiden tunnistusjärjestelmän yhteydessä tapahtuva tietojen käsittely)

Ei muutosehdotuksia itse pykälätekstiin. Kontaktissa olleiden sovelluksen käyttäjien henkilötietojen käsittelyluettelo on tyhjentävä, samoin käyttötarkoitus- ja aikasidonnaisuus ovat selkeitä. Esityksen perusteluihin ehdotetaan kirjattavaksi, että sovelluksen / koodin tulee olla (julkisesti) auditoitavissa, mikä lisää sovelluksen luotettavuutta.

Ehdotuksenne 43 d §:n muutoksiksi (Suhde 22 §:ssä säädettyyn ilmoitusvelvollisuuteen)

Ehdotuksenne 43 e §:n muutoksiksi (Altistuneiden tunnistusjärjestelmästä saadun altistumistiedon käsitteleminen)

Viitattu altistumistiedon (ehdotus: kontaktitiedon) käsittely yhteydenottopyynnön jälkeen tulee yhteensovittaa varsinaisen ”manuaalisen” jäljitystyön kanssa. Lisäksi on huolehdittava siitä, että esimerkiksi karanteenimääräyksen saa antaa vain viranomaispäätöksellä tartuntatautilain mukaisesti.

Ehdotuksenne 43 f §:n muutoksiksi (Altistuneiden tunnistusjärjestelmän toteutuksen ohjaus)

Ehdotuksenne 43 g §:n muutoksiksi (Altistuneiden tunnistusjärjestelmän tietoturvallisuuden arvioiminen)

Ehdotuksenne 43 h §:n muutoksiksi (Valvonta)

Voimaantulosäännös: Ovatko esityksen voimaantulo- ja voimassaoloajat perusteltuja esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi?

Kyllä

Muut huomiot esityksestä

Mahdolliset muut näkemyksenne esityksestä?

Sovellusta tulisi kutsua sen käyttötarkoituksen mukaan varoitus- ja kontaktisovellukseksi, ei tartutajäljitykseksi. Sovellus ei jäljitä ihmisiä vaan kontakteja.

Sovelluksen mahdollisimman laajan käyttöönoton turvaamiseksi sen käyttäjiä tulisi insentivoida esimerkiksi testaustakuulla, jolla taattaisiin välitön pääsy testattavaksi järjestelmän varoittaessa mahdollisesti altistuksesta/kontaktista.