Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Tulosta

EK esittää yhteiskuntaan uudistuksia, jotka kannustaisivat ihmisiä – niin yrittäjiä kuin kotitalouksia – ryhtymään yritysten omistajiksi. Tavoitteena on saada taloudellinen hyvä kiertämään ja kasvamaan kaikkien eduksi.

”Pk-yritysten omistajat haluavat antaa parhaimman panoksensa Suomen työllisyyden vahvistamiseksi”, sanoo EK:n Yrittäjävaltuuskunnan pj. Kari Jussi Aho.

Suomi tarvitsee uusia lääkkeitä yhteiskunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Miten varmistaa talouden kasvuvireen jatkuminen? Kuinka luoda maahan lisää työtä? Miten rahoittaa julkiset palvelut? Kuinka saada taloudellista hyvää riittämään mahdollisimman monelle?

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää ratkaisuksi suomalaisen omistajuuden vahvistamista. Avainasemassa ovat eri puolilla Suomea toimivat omistaja-yrittäjät, jotka haluavat ottaa riskiä ja sitoutuvat kehittämään liiketoimintaansa pitkäjänteisesti niin hyvinä kuin vaikeina suhdanteina.

Perusteluna on yrittäjyyden ja omistajuuden synnyttämä positiivinen ketjureaktio, perustelee EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho:

”Omistajuus on yhteinen asia, jolla kotitaloudet, yritykset ja koko yhteiskunta saadaan vaurastumaan rinnakkain. Vaikutukset heijastuvat työllisyyden, investointien, vientitulojen, verotulojen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden muodossa kaikkien suomalaisten elämään.”

Suomi tarvitsee erityyppisiä omistajia – yrittäjien ja osakesäästäjien ohella myös ammattisijoittajat ja rahoittajat ovat arvokkaita. Samoin valtiolla on tärkeä roolinsa viisaan omistajapolitiikan harjoittajana.

Aivan erityinen arvo on kotimaisella omistajalla, uskoo Aho.

”Suomi on suomalaisen omistajan kotikenttä. Hän tekee todennäköisemmin kotimaansa kannalta myönteisiä päätöksiä: investoi Suomeen, panostaa täällä tapahtuvaan tuotekehitykseen, pitää pääkonttorin Suomessa, vahvistaa täkäläistä osaamista sekä luo työpaikkoja paikallisesti.”

EK:n yrittäjien viestit Suomen hallitukselle

Elokuussa 2019 julkaistiin EK:n omistajuusohjelman päivitetty versio (tiedote 16.8.2019, raportti).  Uutena tavoitteena korostamme poliittisen päätöksenteon vaikutusarviointeja, joita tulee uudistaa huomioimaan erityisesti omistajuuden näkökulma. Samoin tulisi mahdollistaa se, että työntekijät voisivat sopivissa tilanteissa omistaa oman työnantajansa osakkeita. Ydinviestimme on kuitenkin muuttumaton: omistamista on kannustettava Suomen talouden ja hyvinvoinnin lähtökohtana.

Suomen hallitusohjelmassa on myönteinen kirjaus omistajuusohjelman käynnistyksestä. Kannustamme hallitusta etenemään ripeästi ja kunnianhimoisesti sanoista tekoihin. Yritysten omistajuuteen tulee tarttua keinona, jolla hallituksen on mahdollista saavuttaa elintärkeä työllisyystavoitteensa. Avainasemassa on kannustava verotus, sukupolvenvaihdokset, päätöksenteon vaikutusarvioinnit sekä kansalaisten taloustaidot.

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman työryhmään kuuluivat pj. Kari Jussi Ahon ohella Jouni Hakala, Ilpo Kokkila, Sari Lounasmeri, Erkki K. Mäkinen, Timo Ritakallio, Petri Rouvinen ja Pia Santavirta sekä asiantuntijajäsenenä Pentti Pikkarainen. Työryhmän sihteerinä toimi Outi Ervasti.

 

 

Tutustu Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman päivitettyyn raporttin.


Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman
20 toimenpide-ehdotusta Suomen hallitukselle (16.8.2019):

A) Yrittäjyyden kasvupolku

Kannustetaan yrittämiseen, omistamiseen ja kasvuun
1. Noudatetaan systemaattisesti paremman sääntelyn periaatteita ja jatketaan hallinnollisen
taakan keventämistä 

2. Helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjänä toimimista 
3. Otetaan vaikutukset omistajuuteen yhdeksi kriteeriksi lainsäädännön vaikutusarvioinneissa
4. Nostetaan pk-yritysten kv- ja rahoituspalvelut kilpailijamaiden tasolle

Lisätään työmarkkinoiden joustavuutta
5. Lisätään paikallista sopimista ja puretaan työllistämisen kynnyksiä

B) Verotus kannustavaksi ja ennakoitavaksi

Tiekartta talouskasvua kannustavaan verotukseen
6. Laaditaan yli vaalikausien ulottuva tiekartta verotuksen uudistamiseen
7. Uudistetaan ja yksinkertaistetaan osinkoverotus nettovarallisuudesta riippumattomaksi

Vauhditetaan omistajanvaihdoksia
8. Edistetään sukupolvenvaihdoksia laskemalla perintö- ja lahjavero vuoden 2011 tasolle

C) Toimivat rahoitusmarkkinat

Parannetaan riskirahoituksen saatavuutta
9. Toteutetaan neutraali verokohtelu yleishyödyllisten yhteisöjen sijoituksille pääomarahastoihin

Pidetään eläkejärjestelmä kilpailtuna
10. Pidetään eläkejärjestelmä monipuolisena ja hajautettuna

Valtio näyttämään esimerkkiä ja edistämään pörssilistautumisia
11. Valtioneuvoston omistajaohjausosastolle aktiivinen rooli suomalaisen omistajuuden
edistämisessä 

12. Listataan valtion listauskelpoiset omistukset Helsingin pörssiin 
13. Yksityissijoittajille mahdollisuus osallistua valtionyhtiöiden listautumisiin ja osakeanteihin
14. Edistetään omistajaohjauksen hyviä käytäntöjä myös kuntien/maakuntien yhtiöissä

D) Kotitaloudet omistamaan osakkeita

Lisätään pitkäaikaista säästämistä
15. Kannustetaan omistajuuteen kehittämällä osakesäästötiliä 

16. Kannustetaan yritysten henkilöstön omistajuutta

Parannetaan talousosaamista
17. Vahvistetaan taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta 

18. Nivotaan talousosaaminen ja yrittäjyys vahvemmin osaksi opettajankoulutusta
19. Tehdään lyhyestä matematiikasta yo-kirjoitusten pakollinen aine
20. Luodaan kansallinen talousosaamisen strategia

Tutustu toimenpide-ehdotuksiimme tarkemmin raportissa