EK:n Suhdannebarometri: Alkuvuoden 2015 suhdanteista ennustetaan vaisuja

04.02.2015

Suomalaisten yritysten suhdannenäkymät vuoden 2015 alkupuoliskolle ovat yhä vaatimattomat. Teollisuuden odotukset ovat hieman parantuneet edellisestä tiedustelusta, mutta suhdannekehityksestä ennustetaan silti vain välttävää. Palvelualojen ja rakentamisen odotukset ovat teollisuuttakin vaimeammat.

Teollisuuden näkymät toipuneet vähän – tilauksiin odotetaan pientä kasvua

EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritykset odottavat hieman aiempaa enemmän uusia tilauksia. Tämä kasvattaisi teollisuustuotantoa loivasti seuraavan puolen vuoden ajan. Teollisuuden tilauskanta on kuitenkin yhä keskimääräistä niukempi. Palveluiden myynnin ennustetaan laskevan jonkin verran, mutta vaihtelu eri palvelualojen välillä on suurta.

Tämänhetkinen suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Henkilöstön määrä vähenee edelleen laajalti.

Erityisesti palvelujen ja rakentamisen suhdannenäkymät yhä miinuksella

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä lähikuukausina kuvaava saldoluku koheni tammikuussa lukemaan -4 (lokakuussa -13). Tammikuussa 11 % teollisuusyrityksistä arvioi suhdanteiden vahvistuvan alkuvuonna 2015, kun taas 15 % ennusti tilanteen heikkenevän.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -21 (lokakuussa -26). Paranevia suhdanteita odotti nyt 12 prosenttia vastaajista, ja 33 % ennusti heikennystä alkuvuoden aikana.

Palvelualojen yrityksillä suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa tasolla -12 (lokakuussa -18). Uusimmassa tiedustelussa 14 prosenttia palvelualojen yrityksistä odotti tilanteen paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Heikennystä enteili 26 % vastaajista.

Uudet tilaukset nostavat teollisuustuotantoa loivasti – palvelujen ja rakentamisen tilanne heikompi

Teollisuudessa saatiin viime vuoden lopulla yhtä paljon uusia tilauksia kuin edellisellä neljänneksellä. Tilausten määrän arvioidaan kasvavan loivasti lähikuukausina. Rakentamisessa tilausten määrään ei odoteta suuria muutoksia. Teollisuusyritysten tilauskanta pysyi lähes ennallaan, ja se on selvästi tavanomaista niukempi. Rakentamisessa tilauskanta heikkeni edelleen, ja sen taso on matala.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet lähellä keskimääräistä tasoa. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä oli varsin suuri, mutta se ei enää kasvanut edelliseen tiedusteluun verrattuna.

Teollisuudessa tuotannon määrä ei juuri muuttunut loka–joulukuussa, mutta sen ennustetaan kasvavan jonkin verran koko vuoden 2015 alkupuoliskon. Rakentamisessa tuotannon volyymi on pysynyt melko vakaana, eikä siihen ennusteta suuria muutoksia lähikuukausina. Palveluiden myyntikehityksestä odotetaan varsin heikkoa, sillä viime vuonna alkaneen myynnin laskun ennustetaan jatkuvan. Vaihtelu eri palvelualojen välillä on melko suurta.

Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöaste koheni hieman, mutta se jäi silti alle keskimääräisen tason. Tammikuussa tuotantokapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 65 prosentilla vastaajista (lokakuussa 58 %).

Henkilöstön määrä vähenee lähikuukausina

Työvoiman määrä laski loppuvuonna kaikilla kolmella päätoimialalla, voimakkaimmin rakentamisessa ja palveluissa. Henkilöstöodotukset ovat edelleen vaatimattomat, sillä työvoiman määrän arvioidaan jatkavan laskussa myös lopputalven ja alkukevään ajan.

Myyntihintojen arvioidaan jatkavan laskua lähikuukausina kaikilla päätoimialoilla, voimakkaimmin rakentamisessa. Kustannusten arvioidaan kohoavan hieman rakentamisessa ja palvelualoilla, kun taas teollisuudessa kustannuskehitys olisi vakaata.

Kannattavuus laskussa rakentamisessa ja palveluissa

Teollisuusyritysten kannattavuus parani vähän viime vuoden lopulla, mutta lähikuukausina sen ei ennusteta muuttuvan. Rakentamisessa ja palvelualoilla kannattavuuden arvioidaan heikkenevän hieman lähikuukausina.

Riittämätön kysyntä on edelleen selvästi merkittävin toiminnan este. Kysynnän kokee vaisuksi 47 % teollisuusyrityksistä, 60 % rakennusalasta ja 47 % palvelutoimialoista. Rekrytointivaikeudet ovat varsin vähäisiä, rakentamista ja eräitä palvelualoja lukuun ottamatta. Rahoitusvaikeudet olivat puolestaan yleisimpiä rakentamisessa, jossa niistä kärsi seitsemän prosenttia vastaajista.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tammikuussa 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 387 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 280 000 henkilöä.