Loppuvuoden suhdanteista odotetaan edelleen vaisuja

06.08.2014

Keväällä virinneet nousuodotukset eivät ole vahvistuneet

EK:n heinäkuussa tekemä Suhdannebarometri kertoo teollisuustuotannon kasvusta, mutta kasvuvauhti on jäämässä hyvin hitaaksi. Myös palvelujen myynti on kehittynyt heikosti, eikä sen odoteta lähikuukausinakaan juuri kasvavan. Henkilöstön määrä vähenisi loivasti kaikilla päätoimialoilla.

Suomalaisten yritysten suhdannenäkymät ovat vuoden loppupuoliskolle yhä varsin vaatimattomat. Nousun odotukset virisivät hienoisesti keväällä, mutta näkymät eivät ole vahvistuneet kesän aikana.

Tämänhetkinen suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Tilauskanta on useimmilla toimialoilla selvästi tavanomaista pienempi. Kapasiteetin käyttöaste on kohentunut viimevuotisesta, mutta se on silti pitkäaikaista keskiarvoa matalammalla.

Suhdannenäkymät edelleen varovaiset

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä lähikuukausina kuvaava saldoluku oli heinäkuussa lukemassa -2 (huhtikuussa +1). Heinäkuussa 13 % teollisuusyrityksistä ennusti suhdanteiden vahvistumista vuoden jälkipuoliskolla ja 15 % arvioi tilanteen heikkenevän.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -12 (huhtikuussa -3). Nousukäännettä odotti 17 % vastaajista ja suhdannelaskun jatkumista puolestaan 29 % yrityksistä.

Palveluyrityksillä suhdannenäkymien saldoluku laski lukemaan -10 (huhtikuussa -6). Heinäkuun barometrissa 11 % vastaajista odotti tilanteen paranevan, 21 prosenttia puolestaan ennusti laskua loppuvuodelle.

Teollisuudessa alkukesän tilauskehitys oli pettymys. Uusien tilausten määrä aleni, vaikka edellisessä Suhdannebarometrissa sen odotettiin kasvavan. Myös rakentamisessa tilausten määrä väheni. Teollisuusyritysten tilauskanta on supistunut uudelleen hieman, ja tilauksia kuvataan olevan keskimääräistä niukemmin. Rakentamisessa tilauskanta on samoin alle normaalitason.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet hieman keskimääräistä täydempinä. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä kasvoi jo vähän tavanomaista korkeammaksi.

Teollisuustuotanto kasvaisi hyvin loivasti – palvelujen myyntikehitys melko heikkoa

Teollisuudessa tuotannon määrä pysyi lähes ennallaan huhti–kesäkuussa. Toteutunut kehitys vastasi edellisen tiedustelun arvioita. Tuotantomäärien ennustetaan kasvavan vuoden jälkipuoliskolla, mutta kasvuvauhti jäisi hyvin hitaaksi. Rakennusyritysten tuotannon volyymi ei juuri muuttunut, ja sen arvioidaan pysyvän melko vakaana myös lähikuukaudet. Palvelualojen myynti kehittyi alkukesällä odotuksia heikommin, ja myynnin volyymi laski. Lähikuukausille ei odoteta kasvua, mutta aivan loppuvuodelle on varovaisia kasvuodotuksia.

Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöaste jäi samalle tasolle kuin keväällä. Vapaata kapasiteettia on keskimääräistä enemmän. Heinäkuussa tuotantokapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 64 prosentilla vastaajista (huhtikuussa myös 64 %).

Henkilöstön määrä laskee hieman kaikilla päätoimialoilla

Työvoiman määrä on laskenut huhti–kesäkuussa sekä rakentamisen että palvelualojen vastaajayrityksissä. Teollisuusyritysten henkilöstökehitys oli vähän odotuksia parempaa, ja henkilöstön määrä pysyi lähes alkuvuoden tasolla.

Henkilöstöodotukset ovat edelleen varsin vaatimattomat. Henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän alkusyksyllä jonkin verran kaikilla kolmella päätoimialalla.

Teollisuus- ja rakennusyritykset arvioivat myyntihintojen laskevan hieman lähikuukausina. Palvelualoilla hintojen muutokset jäisivät vähäisiksi. Kustannusten arvioidaan pysyvän teollisuudessa ja rakentamisessa lähes ennallaan. Palveluyritysten kustannusten nousu laantuisi, ja lähikuukausina kustannustaso kohoaisi vain hieman.

Kannattavuus kohenisi teollisuudessa hieman

Kannattavuus vahvistui teollisuudessa hieman huhti–kesäkuussa. Myös odotukset alkusyksylle ovat varovaisen myönteiset. Rakentamisessa kannattavuus on laskenut vähän, ja lähikuukausina se pysyisi ennallaan. Palveluyritysten kannattavuuden loiva heikkeneminen jatkuisi myös alkusyksyllä.

Riittämätön kysyntä on edelleen merkittävin toiminnan rajoite. Kysynnän kokee riittämättömäksi 43 % teollisuusyrityksistä. Rakentamisessa luku on 46 % ja palveluissa 40 %. Rekrytointivaikeudet ovat kokonaisuutena melko vähäisiä. Palveluyrityksillä ne ovat yleisimpiä: 11 % palveluyrityksistä kokee osaavan työvoiman rekrytoinnin vaikeaksi. Rahoitusvaikeudet olivat yleisimpiä rakennusalalla, jossa niistä kärsi yhdeksän prosenttia vastaajista.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Heinäkuussa 2014 tehtyyn tiedusteluun 1 130 yritystä, jotka työllistävät Suomessa vajaat 250 000 henkilöä.

Katso johtaja Jussi Mustosen analyysi talouden taustoista