Näkymissä pientä elpymistä – selkeää suhdannenousua saadaan yhä odottaa

07.05.2014

Suomalaisten yritysten suhdanneodotukset kesäkaudelle ovat vähän aiempaa paremmat, mutta tuntuvampaa käännettä ylöspäin ei ole vielä näköpiirissä. Alkuvuonna suhdannekehitys jäi edelleen melko vaatimattomaksi.

EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että teollisuustuotanto pysyisi lähikuukausien aikana nykyisellään tai kasvaisi vain aavistuksen. Heikosti kehittynyt palvelujen myynti kääntyisi varovaiseen nousuun. Henkilöstön määrä olisi sen sijaan vielä pienessä laskussa kaikilla päätoimialoilla.

Tällä hetkellä suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla alle keskimääräisen. Tilauskanta on tavanomaista pienempi. Myös kapasiteettia on reilusti vapaana, vaikka käyttöasteet ovatkin vähän elpyneet.

Yritysten suhdannekuva on hyvin hajanainen. Yritysten ja toimialojen välillä on suuria eroja suhdannetilanteessa ja tulevaisuuden odotuksissa.

Suhdannenäkymät parantuneet hieman

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä lähikuukausina kuvaava saldoluku nousi huhtikuussa lukemaan +1 (tammikuussa -7). Huhtikuussa 15 % teollisuusyrityksistä ennusti suhdannenousua loppukeväälle ja kesälle, ja 14 % ennusti tilanteen synkkenevän samalla ajanjaksolla.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -3 (tammikuussa -16). Käännettä parempaan ennusti nyt 23 prosenttia rakennusyrityksistä ja heikompaa kehitystä ennusti 26 prosenttia.

Palveluyrityksillä suhdannenäkymien saldoluku painui lukemaan -6 (tammikuussa -2). Uusimmassa tiedustelussa 11 % yrityksistä odotti paranevaa suhdannekehitystä loppukeväälle ja kesälle. Heikompia aikoja ennusti 17 % vastanneista.

Teollisuudessa uusien tilausten määrä pysyi tammi–maaliskuussa melko vakaana. Rakentamisen tilausten määrä väheni yhä jonkin verran. Teollisuusyritykset kuvaavat tilauskantansa elpyneen hieman, mutta tilauksia on edelleen keskimääräistä niukemmin. Rakentamisessa tilauskanta pysyi ennallaan melko matalalla tasolla.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat edellisen tiedustelun tavoin hieman keskimääräistä korkeammalla tasolla. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä sen sijaan aleni jonkin verran.

Tuotannon kasvu jäisi lähikuukausina hyvin hitaaksi

Teollisuudessa tuotannon määrä kasvoi vähän tammi–maaliskuussa. Toteutunut kehitys oli jopa vähän parempaa kuin kolme kuukautta sitten enteiltiin. Toisella neljänneksellä tuotantomäärien ennustetaan kasvavan vain aavistuksen. Myöskään loppukesälle ei juuri ole kasvuodotuksia. Rakennusyritysten tuotannon volyymi aleni hieman, mutta lähikuukausina laskun ennustetaan päättyvän. Palvelualojen myynti ei kasvanut alkuvuonna, mutta seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle on varovaisia kasvuodotuksia.

Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöaste on jonkin verran parantunut. Vapaata kapasiteettia on silti keskimääräistä enemmän. Uusimmassa tiedustelussa tuotantokapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 64 prosentilla vastaajista (tammikuussa 53 %).

Henkilöstön määrä laskisi edelleen vähän

Työvoiman määrä on laskenut kuluvan vuoden alussa sekä rakentamisen että palvelualojen vastaajayrityksissä. Teollisuudessa henkilöstökehitys oli hieman aiempia arvioita parempaa – henkilöstön määrä pysyi lähes entisellään.

Odotukset lähikuukausille ovat edelleen varsin varovaiset. Henkilöstön määrän odotetaan vähenevän jonkin verran kaikilla kolmella päätoimialalla.

Teollisuusyritykset odottavat myyntihintojen pysyvän melko vakaina lähikuukaudet. Kustannukset ovat hieman kohonneet, mutta niiden nousun arvioidaan päättyvän loppukeväällä. Rakentamisessa hintataso on laskenut, mutta laskupaineiden ennustetaan hieman lieventyvän. Kustannukset kohoaisivat hieman loppukeväällä. Palveluyritysten myyntihinnat ovat pysyneet lähes ennallaan, ja niiden odotetaan kääntyvän pieneen laskuun lähikuukausina. Kustannustaso on noussut kohtalaisesti, ja lähikuukausina sen nousu lähes päättyisi.

Kannattavuus pysyisi nykytasollaan

Kannattavuus vahvistui tammi–maaliskuussa hieman sekä teollisuuden että palveluiden vastaajayrityksissä. Rakentamisessa kannattavuus heikkeni vähän. Kannattavuudessa ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia lähikuukausien aikana: teollisuudessa se paranisi hieman kun taas palveluissa ja rakentamisessa säilyisi likimain ennallaan.

Riittämätön kysyntä on edelleen merkittävä toiminnan kasvun este. Kysynnän kokee riittämättömäksi 42 % teollisuuden vastaajayrityksistä. Rakentamisessa vastaava osuus on 58 % ja palveluissa 41 %. Rekrytointivaikeudet ovat muutamia palvelualoja lukuun ottamatta melko vähäisiä. Kaikista palveluyrityksistä 12 prosenttia koki rekrytointivaikeuksia. Teollisuudessa ja rakentamisessa työvoimapula oli harvinaisempaa. Seitsemän prosenttia teollisuusyrityksistä sen sijaan arvioi rahoitusvaikeuksien olevan este toiminnan kehittämiselle.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa 2014 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 163 yritystä, jotka työllistävät Suomessa 260 000 henkilöä.