Suhdannekäänne parempaan lykkäytyy

07.08.2013

Odotukset loppuvuodelle valtaosin miinuksella

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat kääntyneet uudelleen laskuun. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräistä heikommaksi, eikä käännettä parempaan odoteta loppuvuonna. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan jonkin verran heikkenevän kaikilla päätoimialoilla lähimmän puolen vuoden aikana.

Uusia tilauksia on saatu alkukesällä varsin niukasti, eikä edes kolmen kuukauden takaisiin varovaisiin tuotanto-odotuksiin ole täysin ylletty. Henkilöstö on vähentynyt kaikilla päätoimialoilla.

Teollisuustuotannon arvioidaan pysyvän lähikuukaudet ennallaan, ja rakentamisessa tuotantomäärät laskisivat. Myös palveluissa myynnin lisäys jäisi hyvin vähäiseksi. Työvoiman määrä supistuisi edelleen, ja kannattavuus jäisi hieman viimevuotista vertailuajankohtaa matalammalle.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli heinäkuussa lukemassa -8 (huhtikuussa +1). Heinäkuussa kahdeksan prosenttia teollisuusyrityksistä ennusti suhdanteiden vahvistuvan vuoden jälkipuoliskolla. Suhdannelaskua odotti puolestaan 16 % vastaajista.

Rakentamisen suhdannenäkymät olivat heinäkuussa tasolla -27 (huhtikuussa -25). Suhdannenousua ennusti vain yksi prosentti yrityksistä ja 28 % vastaajista arvioi tilanteen heikkenevän.

Palveluyritysten suhdannenäkymät laskivat heinäkuussa -19 pisteeseen (huhtikuussa -10). Paranevaa kehitystä odotti vain neljä prosenttia vastaajista, kun 23 % ennusti käännettä heikompaan.

Lähikuukausille ei kasvuodotuksia

Teollisuudessa uusien tilausten määrä laski jonkin verran alkukesällä vastaajayrityksissä. Tilauksia kertyi niukemmin kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Myös rakentamisessa tilaukset vähenivät, mutta lasku jäi hieman arvioitua pienemmäksi. Teollisuuden tilauskanta on normaalia matalampi, rakentamisessa se on lähellä tavanomaista. Valmistuotevarastot kohosivat teollisuudessa vähän yli normaalin. Rakennusyritykset kuvasivat myymättömien asuntojen määrän kasvaneen myös jonkin verran yli tavanomaisen.

Sekä teollisuus- että rakennusyritykset odottavat uusien tilausten määrän laskevan jonkin verran seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla.

Teollisuudessa tuotannon kehitys oli vähän odotuksiakin heikompaa, ja tuotannon volyymi laski hieman alkukesän aikana. Tuotannon odotetaan pysyvän ennallaan lähikuukausien ajan, ja vuoden viimeiselle neljännekselle on varovaisia odotuksia tuotannon loivasta kasvusta. Rakentamisen tuotanto pysyi alkukesällä lähes ennallaan, mutta sen odotetaan alenevan koko loppuvuoden ajan.

Palvelualojen myynti kasvoi hyvin loivasti alkukesän aikana. Kehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Lähikuukausina myynnin kasvun ennustetaan päättyvän, eikä viimeiselle vuosineljänneksellekään ole juuri kasvuodotuksia.

Teollisuusyritysten kapasiteetin käyttöaste koheni hieman, mutta jäi vielä selvästi alle keskimääräisen. Uusimmassa tiedustelussa 38 prosentilla teollisuusyrityksistä oli vapaata kapasiteettia (huhtikuussa 46 %).

Työvoiman määrä jatkaa loivaa laskua

Suomalaisyritysten työvoiman määrän kehitys on jatkunut varsin vaisuna. Henkilöstömäärä laski huhti–kesäkuussa jonkin verran kaikilla kolmella päätoimialalla.

Myös odotukset henkilöstökehityksestä lähikuukausina ovat valtaosin heikot. Teollisuudessa ja palveluissa työvoiman määrän arvioidaan vähenevän jopa hieman aiempaa nopeammin kolmannella vuosineljänneksellä. Rakentamisessa henkilöstömäärä supistuisi aiempaan tapaan.

Myyntihinnat pysyivät teollisuudessa lähes ennallaan, ja rakentamisessa ne laskivat jonkin verran. Palvelujen myyntihintojen kohoaminen lähes pysähtyi. Kustannukset nousivat palvelualoilla yleisesti. Teollisuuden ja rakentamisen yleisessä kustannustasossa ei tapahtunut suuria muutoksia.

Teollisuus- ja rakennusyritykset ennustavat hintatason laskevan lähikuukausina. Palvelualoilla hinnat nousisivat jonkin verran. Kustannusten ennustetaan jatkavan nousua palvelualoilla, mutta kasvu jäisi hieman alkuvuotta hitaammaksi. Teollisuudessa kustannukset pysyisivät ennallaan ja rakentamisessa ne kohoaisivat hieman.

Kannattavuus oli teollisuudessa ja rakentamisessa samankaltainen kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Palveluissa kannattavuus aleni vähän. Kaikkien toimialojen kannattavuusodotukset ovat varovaiset – kannattavuuden odotetaan jäävän syksyllä hieman heikommaksi kuin viime vuoden vastaavana jaksona.

Monet vastaajayritykset kuvaavat kysyntää heikoksi. Teollisuudessa 42 % ja rakentamisessa 53 % vastaajista arvioi kysyntää vaisuksi. Palveluissa vastaava lukema oli 32 %. Rekrytointivaikeuksia esiintyy jonkin verran sekä palvelualoilla (14 % yrityksistä) että rakentamisessa (11 %). Teollisuudessa puolestaan vain 3 prosenttia yrityksistä koki työvoiman saatavuuden merkittäväksi ongelmaksi.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Heinäkuussa 2013 tehtyyn tiedusteluun vastasi 924 yritystä, jotka työllistävät Suomessa 236 000 henkilöä.

Lisätietoja: Penna Urrila puh. 09 4202 2606 tai 040 570 7860