EK:n Suhdannebarometri: Selvää suhdannekäännettä joudutaan vielä odottamaan

06.05.2015

Suomalaisten yritysten odotukset kesälle ja alkusyksylle ovat edelleen varovaiset. Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet edelliseen tiedusteluun verrattuna, mutta merkittävää käännettä parempaan ei silti vielä odoteta. Rakentamisessa näkymät ovat yhä vähän miinuksella.

Näkymät vähän parantuneet, mutta lähikuukausien tuotantoarviot vaisut

EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritykset ovat varsin varovaisia lähikuukausia koskevissa tilaus- ja tuotantoarvioissaan. Loppukesälle ja syksylle on kuitenkin maltillisia kasvuodotuksia. Palveluiden myynti on kehittynyt heikosti, mutta sen laskun ennustetaan päättyvän seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myös palvelualoilla on varovaisia kasvuodotuksia kolmannelle vuosineljännekselle.

Tämänhetkinen tilanne on kaikilla päätoimialoilla tavanomaista heikompi, ja sen kuvataan parantuneen alkuvuonna vain aavistuksen. Henkilöstön määrä vähenee edelleen kaikilla päätoimialoilla.

Suhdannenäkymissä pientä parannusta – selkeää nousukäännettä ei silti näkyvissä

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä lähikuukausina kuvaava saldoluku vahvistui huhtikuussa tasolle +3 (tammikuussa -4). Uusimmassa tiedustelussa 13 % teollisuusyrityksistä ennusti suhdanteiden vahvistuvan seuraavan puolen vuoden aikana, kun taas 10 % arvioi suhdannekuvan synkkenevän.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -4 (tammikuussa -21). Suhdannenousua ennusti 13 % ja heikkenevää kehitystä 17 % vastaajayrityksistä.

Palvelualojen yritysten suhdannenäkymät nousivat lukemaan +1 (tammikuussa -12). Huhtikuun tiedustelussa 18 prosenttia palvelualojen vastaajista ennusti tilanteen paranevan seuraavan puolen vuoden aikana, ja laskusuuntaa odotti 17 % yrityskentästä.

Lähikuukausien tuotanto-odotukset vaisuja, syksylle hieman parempia arvioita

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä jäi tammi–maaliskuussa hieman pienemmäksi kuin viime vuoden lopulla. Lähikuukausille ennustetaan melko vakaata tilauskertymää. Rakentamisessa tilausten määrän laskun ennustetaan myös päättyvän loppukeväällä. Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tilauskannan taso on edelleen jonkin verran normaalitason alapuolella.

Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet lähellä tavanomaista. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä on hieman laskenut, mutta yhä varsin korkea. Teollisuudessa tuotannon määrä pysyi ennallaan tammi–maaliskuussa. Lähikuukausista ennustetaan vaisuja, sillä tuotantomäärät voisivat jopa laskea vähän. Sen sijaan loppukesälle ja syksylle on kohtalaisia kasvuodotuksia. Rakentamisessa tuotannon volyymi on pysynyt melko vakaana, eikä siinä odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Palveluiden myynti on myös ollut laskussa. Laskun arvioidaan kuitenkin päättyvän lähikuukausina, ja kolmannelle neljännekselle on jonkin verran kasvuodotuksia. Vaihtelu eri palvelualojen välillä on melko suurta.

Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöaste on edelleen pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Huhtikuussa tuotantokapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 62 prosentilla vastaajista (tammikuussa 65 %).

Henkilöstön määrä on yhä yleisesti laskussa

Työvoiman määrä laski tammi–maaliskuussa kaikilla kolmella päätoimialalla. Työvoiman määrän vähennyksen ennustetaan jatkuvan myös loppukevään ja alkukesän aikana.

Myyntihintojen laskun odotetaan päättyvän lähikuukausina sekä teollisuudessa että palvelualoilla. Rakentamisessa hintojen lasku jatkuisi. Kustannuskehityksen ennustetaan olevan maltillista: teollisuuden ja rakentamisen kustannukset alenisivat hieman, ja palvelualoilla niiden nousu jäisi melko hitaaksi.

Kannattavuus pysyisi melko vakaana

Teollisuusyritysten kannattavuus on pysynyt melko vakaana, eikä sen odoteta juuri muuttuvan lähikuukausinakaan. Rakentamisessakin kannattavuus säilyisi nykytasolla, kun taas palvelualoilla sen loiva lasku jatkuisi lähikuukaudet.

Riittämätön kysyntä on edelleen selvästi merkittävin toiminnan este. Kysynnän kokee vaisuksi 42 % teollisuusyrityksistä, 57 % rakennusalasta ja 41 % palvelutoimialoista. Rekrytointivaikeudet ovat vähäisiä osaa palvelualoja lukuun ottamatta. Rahoitusvaikeudet olivat puolestaan yleistyneet rakentamisessa. Siellä ne koettiin ongelmaksi 15 prosentissa vastaajayrityksiä.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 386 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 280 000 henkilöä.