Yrittäjyys Suomen kasvun moottoriksi

Tulosta

Suomen tuleva talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät tai jäävät syntymättä juuri pk-yrityksiin. Siksi maahamme tarvitaan toimintaympäristö, jossa pk-yritykset voivat antaa parhaan panoksensa työllisyyden, innovaatioiden, investointien ja menestystarinoiden luomiseksi.

EK:n näkemys

  • Siirrytään sääntelytalkoissa lupauksista toimeenpanoon. Sitoudutaan hallitusohjelmassa muiden Pohjoismaiden tavoin määrällisiin tavoitteisiin. Ei Suomi-lisää EU-sääntelyyn!
  • Puretaan julkinen palvelumonopoli ja avataan kuntien palvelutuotanto tasavertaiselle kilpailulle.
  • Uudistetaan pk-yritysten verotus kansainvälisesti kilpailukykyiseksi, jotta yritykset, pääomat ja omistajuus pysyvät Suomessa.
  • Monipuolistetaan yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Sujuvoitetaan julkisrahoituksen hakuprosesseja ja vahvistetaan Finnveran rahoitusresursseja.
  • Luodaan Suomeen joustavat ja kilpailukykyiset työmarkkinat. Työehdoista ja -palkoista on voitava sopia laajemmin yritystasolla. Madalletaan yrittäjän kynnystä palkata uusia työntekijöitä. Uudistetaan työrauhajärjestelmä vastaamaan Ruotsin tasoa. Tehdään oppisopimuksesta tehokas ja sujuva silta työelämään.
  • Varmistetaan Team Finlandille sellaiset resurssit ja toimintamallit, että ne ovat vertailukelpoisia kilpailijamaihin nähden.

Suuntana mahdollisuuksien Suomi

Suomessa on noin 261 000 yrittäjää. Käytännössä siis joka kymmenes työikäinen toimii joko itsenäisenä ammatinharjoittajana, yksinyrittäjänä tai työnantajana. Yrittäjyyden suorat ja välilliset vaikutukset työllisyyteen, hyvinvointiin ja kansantaloutemme menestykseen ovat huomattavia.

On löydettävä konkreettisia keinoja, joilla voidaan purkaa yrittäjäksi ryhtymisen ja työllistämisen esteitä sekä helpottaa yritysten kasvattamista ja kansainvälistymistä. Tarvitaan siis aktiivisia toimenpiteitä mm. yrityksiä rasittavan kustannus- ja säädösympäristön keventämiseksi.

Näille nettisivuille on tiivistetty suomalaisten pk-yrittäjien näkemys siitä, kuinka Suomi saadaan uudelleen kasvu-uralle. Näkemykset ovat luettavissa kokonaisuudessaan julkaisusta ”Mahdollisuuksien Suomi – EK:n Yrittäjyyslinjaukset 2015 – 2019”.

mahdollisuuksien Suomi