Digitaaliset sisämarkkinat

Tulosta

Euroopan komission tavoitteena on saattaa digitaaliset sisämarkkinat valmiiksi vielä ennen vuoden 2018 loppua. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia on kattava digitaalisten markkinoiden uudistamiseen tähtäävä ohjelma, jonka komissio julkaisi alun perin toukokuussa 2015.

EK:n näkemys

  • Markkinoiden tulisi antaa mahdollisimman pitkälle huolehtia siitä, että digitalisaatio voi edistää yritysten rakenteiden uudistumista

  • Sääntelyllä on tärkeätä varmistaa markkinoiden avoimuus ja läpinäkyvyys sekä turvattava esimerkiksi hyvä henkilötietojen suoja ja tietoturvan taso.

  • Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia sisältää useita sääntelyehdotuksia, joten sen toimeenpanossa on keskeistä pyrkiä yksinkertaiseen, selkeään ja mahdollistavaan sääntely-ympäristöön. Lähtökohtana on, että sääntely perustuu faktoihin.
  • Investointien rohkaisemiseksi on olennaista varmistaa, että sääntely on ennakoitavaa ja teknologianeutraalia.
  • Sääntelyn tulee taata tasapuoliset kilpailuedellytykset samanlaista toimintaa harjoittaville yrityksille.
  • Digitaalisen liiketoiminnan verotusperiaatteiden muutokset tulee toteuttaa kansainvälisen verotuksen periaatteita noudattaen OECD:n tasolla

Strategialla tähdättävä mahdollistavaan sääntely-ympäristöön

Toimivat digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi komission keskeisimpiä tavoitteita. Strategia pyrkii yhdistämään jäsenvaltioiden markkinat yhtenäiseksi markkina-alueeksi poistaen kansallisia esteitä verkossa tapahtuvilta liiketoimilta. Onnistuessaan digitaaliset sisämarkkinat voisivat kasvattaa EU:n taloutta 415 mrd. euroa.

Tavoitteen saavuttamiseksi Komissio teki valinnan uudistaa muun muassa tekijänoikeuksia, kuluttajansuojaa, televiestintää ja sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevaa sääntelyä. EU:n sisällä roaming-maksut ovat poistuneet ja henkilötietojen suojaa vahvistettu. DSM-strategia sisälsi kaikkiaan 16 lakialoitetta ja 19 muuta aloitetta, jotka komissio on toimittanut tammikuuhun 2017 mennessä. Tällä hetkellä komissio keskittyy lainsäädännön valmiiksi saattamiseen. Useasta strategian toimeenpanoon tähtäävästä sääntelyehdotuksesta neuvotellaan EU:ssa edelleen.

Uudistuksista huolimatta EU:n digitalisoituminen ei ole ollut riittävän nopeaa vuonna 2018 julkaistun DESI-indeksin mukaan, jotta Eurooppa voisi saada kiinni maailman kärkimaat.

Elinkeinoelämän tavoitteena strategian toimeenpanossa on ollut yksinkertaisen, mahdollistavan ja nykyistä kevyemmän sääntely-ympäristön luominen. Keskeistä on saada aikaan kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa yrityksiä investoimaan ja hyödyntämään dataa. Samalla on tärkeää huolehtia asianmukaisesta tietosuojan ja tietoturvan tasosta.

Strategian toimeenpano on kuitenkin johtamassa selkeän, tietyn toimialan yleissääntelyn sijaan pirstaleiseen erityissääntelyyn. Strategia sisältää lakialoitteita, jotka ovat keskenään osin päällekkäisiä tai ristiriitaisia, kuten sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusehdotus (ePrivacy-asetusehdotus) ja toukokuussa 2018 kansallisesti voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus. EU:ssa on hyväksytty myös kokonaan uutta sääntelyä vanhan sääntelyn rinnalle. EK pitää kerrostuneen sääntelyn välttämistä tärkeänä.

Toimeenpanon virheistä on tärkeä oppia ja korjata ne jatkossa, jottei EU menetä digitaalisten sisämarkkinoiden mahdollistamaa kilpailukykyä, kasvua ja työllistävää vaikutusta. EU:lle on tärkeä säilyttää geopoliittinen kilpailuasetelma datamarkkinoilla ja huolehtia toimintaympäristön säilymisestä houkuttelevana myös eurooppalaisille yrityksille.

*******
Tämän sivun on koonnut EK:n korkeakouluharjoittelija, kohta valmistuva oikeustieteen opiskelija Aura Lehtonen.